VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) platí pro objednání živého uměleckého výkonu a dalších služeb umělecké agentury Živý Jukebox, s.r.o., a to buď pro prodej služeb smluvně emailem či přímo na internetových stránkách agentury při objednávce služeb skrze webový formulář na těchto webových stránkách, www.zivyjukebox.cz, www.na-svatbu.cz, www.gastro-music.cz, www.hrajeme-detem.cz, www.hrajeme-seniorum.cz,  jejichž provozovatelem jsou jednatelé společnosti:

Jan Roušar a Alžběta Roušarová
Petržílkova 2262/22
158 00 Praha 13
Česká republika

IČO: 03570690
Mobil: +420 604 733 853
Email: rousar@zivyjukebox.cz,

(dále uváděni jen jako ,,Dodavatel“).

1.2.  Objednávka se pro účely Obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla či poskytnutí jiné služby z nabídky Dodavatele, (dále uváděno jen jako ,,Smlouva“), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.

1.3.  Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Dodavatele a osoby, která si objednává vystoupení či jinou službu Dodavatele (dále je tato osoba uváděná jen jako ,,Objednavatel“). Objednavatel potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto Obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4.  Veškeré vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé Smlouvy a veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5.  Součástí Smlouvy a Obchodních podmínek je též příloha s názvem Zásady ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti Dodavatele k Objednavateli a naopak.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.  Objednavatel objednává u Dodavatele umělecké vystoupení nebo jiné Objednavatelem nabízené služby uvedené v závazné objednávce ve formě písemné Smlouvy či emailu,  které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany Objednavatele. Odesláním objednávky Objednavatel prohlašuje, že u Dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma stranami schválené umělecké vystoupení či jinou Dodavatelem nabízenou službu, a že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále Objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.

2.2.  Smlouva je mezi Objednavatelem a Dodavatelem uzavřena na dálku, a to v okamžiku, kdy Objednavatel obdrží od Dodavatele email, v jehož předmětu bude uvedeno ,,Potvrzení objednávky“.

2.3.  Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této Smlouvy. Smlouvou se Dodavatel zavazuje uskutečnit umělecké  vystoupení či zajistit jinou jím nabízenou uměleckou službu uvedenou v objednávce a Objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení či zajištění jiné umělecké služby Dodavateli cenu uvedenou v objednávce.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.  Smlouvou se Objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení či jinou službu z nabízeného portfolia Objednavatele Dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si Dodavatel vyhrazuje právo určit jeden ze tří standardních způsobů úhrady uvedených v následujících bodech 3.2. až 3.4.  Dodavatel je plátcem DPH.

3.2.  ,,Převodem celá částka před akcí“ – Celková cena bude uhrazena před danou akcí do čtrnácti dnů od vystavení faktury Dodavatelem na bankovní účet Dodavatele: č.ú.: 2500696728/2010. Pokud částka uvedená na faktuře nebude připsána na bankovní účet Dodavatele nejpozději v den splatnosti příslušné faktury, vyhrazuje si Dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek.

3.3.  ,,Hotově“ – Celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu v den konání akce, před jejím zahájením. Tuto formu platby je možno sjednat jen na základě individuální dohody a konkrétního typu akce s tím, že hotově” lze platit pouze částku do 5.000 Kč bez DPH nebo po předchozí domluvě i vyšší.

3.4.  ,,Převodem 50% ceny předem a zbytek po akci ‚‚ – Polovina celkové ceny bude uhrazena do čtrnácti dnů po vystavení faktury Objednavatelem na bankovní účet Dodavatele č.ú.: 2500696728/2010. Druhá polovina celkové ceny bude uhrazena Objednavatelem na základě druhé doručené faktury do čtrnácti dnů od jejího vystavení až po proběhlé akci. V případě prodlení se zaplacením jednotlivých plateb se Objednavatel zavazuje zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení a smluvní pokutu 10% z celkové ceny uvedené na faktuře. Toto ustanovení se vztahuje i pro převod celé částky před akcí dle čl. 3.2. Obchodních podmínek.

3.5.  Strany Smlouvy si tímto sjednávají možnost si ve zvláštních případech a za určitých okolností nastavit platební podmínky odlišněji od těch předchozích, specifikovaných v čl. 3.2 až 3.4. Na takovémto způsobu platby za danou objednávku se musejí předem obě strany shodnout a s tímto individuálním řešením souhlasit.

3.6.  ,,Cestovné” – Objednavatel je oprávněn po Objednavateli požadovat vedle ceny za zajištění výkonu uměleckého díla či za zajištění dalších jeho služeb rovněž částku, která je specifikována jako náhrada vynaložených cestovních výdajů spojených s předm[1]ětem Smlouvy. Cenová sazba těchto nákladů za cestu Dodavatele dopravním prostředkem i s aparaturou na místo konání akce je včetně amortizace pro rok 2020 ve výši 7Kč/1km.

3.7.  Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení smluvní ceny uvedené v objednávce o částku na nečekaně vynaložené náklady spojené s vykonání smluvené akce. V tomto případě se jedná například o parkovné, správní poplatky a mýtné. Tato částka musí být podložená příslušnými doklady a Objednavatelem schválena. Objednavatel na tuto částku obdrží dodatečnou fakturu.

 1. POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

4.1. Objednavatel je povinen zajistit pro jednotlivého umělce či účinkujícího, případně kapelu, kterou Dodavatel na konkrétní akci poskytne, občerstvení ve formě studené či teplé kuchyně, nealkoholické nápoje po celou dobu jejich uměleckého výkonu, místnost pro uskladnění obalů od technického a zvukového vybavení, a dále adekvátní zázemí pro umělce. Tímto je myšleno, aby měl umělec vždy k dispozici vhodný prostor pro přípravu jeho vystoupení, kterým se rozumí: uzamykatelná šatna s elektrickou přípojkou na 230V, v zimě vytápěná, kde účinkujícího nebude nikdo rušit v přípravě na své vystoupení či výkon jeho služby. Dále se Objednavatel zavazuje k tomu, že bude v těchto prostorech zabezpečeno a respektováno soukromí každého umělce s tím, že je zakázáno jej v takovém prostoru jakkoli nahrávat či vytvářet jakýkoli záznam, což by bylo považováno za nepřiměřený zásah do jeho soukromí. V případě takového zásahu by byl Dodavatel oprávněn Objednavateli uložit smluvní pokutu až do výše 5.000 Kč a požadovat okamžité odstranění takového záznamu.

4.2. Dále je Objednavatel povinen zdržet se zveřejňování jakékoli zvukové či audiovizuální nahrávky pořízené při vystoupení umělce bez písemného souhlasu Dodavatele. Při zjištění této skutečnosti bude Dodavatel oprávněn Objednavateli uložit smluvní pokutu až do výše 20.000 Kč a požadovat okamžité stažení a zrušení takového záznamu.

4.3. Objednavatel je rovněž povinen na každé akci zabezpečit pro umělce zajištěného Dodavatelem dostupnost bezplatného parkovacího místa na adrese konání akce tak, aby měl umělec umožněn snadný přístup na přesun vybavení potřebného k výkonu své umělecké činnosti z vozidla do prostoru, ve kterém bude tuto činnost, která je předmětem Smlouvy, vykonávat.

4.4. Další podmínkou pro zajištění řádného vystoupení umělce je zajistit ze strany Objednavatele vhodný prostor pro umělce nutný k realizaci  výkonu jeho činnosti se snadným dosahem ke zdroji elektřiny. Tímto prostorem se pro případ hudebního uskupení či taneční formace myslí plocha o rozloze minimálně 4*4 metry, na které budou zajištěné základní bezpečnostní standardy a která bude jakkoli zakrytá či zastřešená. Z tohoto ujednání jsou možné výjimky, které budou ovšem vždy předem mezi stranami Smlouvy řádně konzultovány a na kterých se obě strany musí shodnout.

4.5. Objednavatel je odpovědný za bezpečnost prostředí, ve kterém se bude umělec v rámci výkonu jeho umělecké činnosti pohybovat,  a rovněž za případné škody na zdraví či na majetku způsobené umělci v souvislosti s jeho činností. Pokud by došlo k zanedbání takovéto péče, bude Dodavatel oprávněn požadovat po Objednavateli náhradu vzniklé škody, a to do 30 dnů ode dne, kdy Dodavatel Objednavateli patřičně způsobenou škodu prokáže a řádně vyčíslí.

4.6. Pokud Objednavatel nezajistí opatření a podmínky uvedené v čl. 5.1. až 5.5., bude Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit dle ustanovení čl. 7 těchto Obchodních podmínek.

 1. POVINNOSTI DODAVATELE

5.1. Dodavatel se zavazuje, že zajistí umělecké vystoupení či jinou službu v souladu a dle specifikací obsažených v závazné objednávce potvrzené ze strany Dodavatele. Dodavatel nese odpovědnost za profesionální uměleckou úroveň vystoupení či jiných objednaných služeb tak, aby tyto byly v souladu s přáním a zadáním konkrétní objednávky. Za chování a jednání osob, které Dodavatel na akci zajistí  a které samotný umělecký výkon vytvoří, již Dodavatel odpovědný Objednavateli není.

5.2. Dodavatel je také odpovědný za zajištění zvukové a světelné techniky nezbytné k výkonu objednané umělecké činnosti.

5.3. Dodavatel se zaručuje, že každý umělec či kapela bude vystupovat na dané akci v dresu, který odpovídá úrovni a charakteru takové události.   Dodavatel se zavazuje informovat umělce o připomínkách a požadavcích Objednatele, které se týkají samotného uměleckého výkonu umělce.

5.4. Dodavatel je povinen oznámit Objednavateli změnu v obsazení umělce na konkrétní akci, pokud ze závažných důvodů nebude moci dle Smlouvy původně dohodnutý umělec svůj výkon v místě a čase konání akce vytvořit. Dále se Dodavatel v takovém případě zavazuje, že zajistí za tohoto umělce či kapelu adekvátní náhradu na stejné profesionání úrovni. Ze strany Objednavatele musí vždy předem dojít ke schválení a potvrzení náhradního umělce či kapely.

5.5. Pokud Dodavatel poruší povinnosti uvedené v čl. 5.1. až 5.4., má Objednavatel právo na přiměřenou slevu z celkové ceny za umělecké vystoupení, která bude vždy individuálně posouzena s ohledem na konkrétní okolnosti dané skutečnosti.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.  Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena jeho rodiny, autohavárie, krádež věcí sloužící k výkonu práce, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokutu. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

6.2.  Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy také v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě 3.2 až 3.5. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokutu.

6.3.  Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy, zavazuje zaplatit druhé straně do 14 dní veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady. Horní hranice těchto nákladů činní cenu objednaného programu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele, po uplynutí této stanovené doby, je Objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu, tzv. “storno poplatek”, dle tabulky níže:

STORNO PODMÍNKY:

 • 30- 15 dní před konáním akce = 50% z celkové ceny objednávky,
 • 14 – 0 dní před konáním akce = 100% ceny objednávky,

6.4. Výše uvedené storno podmínky Smlouvy mohou být měněny pouze ve výjimečných případech a na základě souhlasu obou smluvních stran.

  

 1. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ POVOLENÍ

7.1.  Objednavatel potvrzením objednávky dává Dodavateli souhlas k případnému zveřejnění jeho jména, obchodního jména organizace včetně loga nebo znaku organizace na webových stránkách Dodavatele, které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách, dále  na sociálních sítích, které jsou uvedeny na webové stránce Dodavatele a případně na různých propagačních materiálech akce.

7.2.  Objednavatel dává Dodavateli povolení k pořizování veškerých audiovizuálních záznamů pro svou potřebu. Veškeré pořízené audiovizuální záznamy (foto, video, zvuk) ze strany Dodavatele při vystoupení, jsou ve vlastnictví Dodavatele. Dodavatel má od Objednavatele souhlas k jejich zveřejnění a užití, pro své potřeby.

7.3.  Záznamy pořízené při vystoupením Objednavatelem jsou ve vlastnictví Objednavatele a k jejich zveřejnění musí Dodavatel dát vždy písemný souhlas (viz ustanovení čl. 4.2. těchto Obchodních podmínek).

 1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm Dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2.  Dodavatel zpřístupnil jeho Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách a tyto tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

 

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

9.1.  Aktuální znění Obchodních podmínek Dodavatele bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.zivyjukebox.cz.

9.2.  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1. 11. 2020 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky Dodavatele.